torstai 30. joulukuuta 2010

KATAKRI myyntivalttina

Verkostoituminen on nostanut vuosi toisensa jälkeen voimakkaammin pintaan kumppaneihin liittyvät turvallisuusriskit. Mitattavissa olevat turvallisuustoimintoihin liittyvät toimenpiteet ovat valtti joka tarjoaa etulyöntiaseman kilpailutilanteessa ja kertoo luotettavasta ja vastuuntuntoisesta kumppanista.

KATAKRI (Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö) tarjoaa vuosittaisen seurannan ja ylläpidon kohteena olevan turvallisuuskriteeristön ja todelliset mittarit. Viranomaisten turvallisuusluokittelun lisäksi KATAKRI sisältää lähtötason suositukset. Nämä suositukset ovat erityisesti yritysten näkökulmasta luotuja raja-arvoja ja punainen lanka, jonka avulla yrityksen sisäinen turvallisuustyö saadaan heti alusta pitäen selkeästi mitattaviin ja seurattaviin raameihin. Lähtötason suositukset ovat pohja turvallisuustyölle koko organisaatiossa, joten niiden pohjalta toimintoja voidaan kehittää kustannustehokkaasti kohti vaativampia tasoja yrityksen tarpeiden mukaan.

Verkostoitumiseen suuntautunut liiketoimintakenttä tekee oman liiketoiminnan riskien arvioimisesta entistä vaikeammin hallittavaa. Kuten aikaisemmassa kirjoituksessamme totesimme, kumppanit nähdään maailmanlaajuisesti yhtenä yritysten suurimmista riskeistä turvallisuusjohtamisen näkökulmasta. Kansallisen kriteeristön vaatimusten täyttäminen antaa valmiudet vastata asiakkaiden mahdollisiin auditointivaatimuksiin ja viestii päämäärätietoisesta ja hallitusta turvallisuusjohtamisesta. Kyseessä on siis selkeä liiketoimintavaltti!

Suositustason täyttäminen etukäteen edesauttaa myös huomattavasti tarjoustilanteessa vaadittavien turvallisuustodistusten saamista, mikä on usein kuukausia kestävä prosessi. Mahdollisiin viranomaistason vaatimukset täyttäviin, tai esimerkiksi ulkomaankaupan turvallisuusvaatimukset sisällyttäviin tarjouskilpailuihin osallistuminen voi olla ilman etukäteen liiketoiminnan tarpeet huomioivaa turvallisuusjohtamista liian myöhäistä. Yritys joka on tietoinen toimintaansa sisältyvistä riskeistä ja on tehnyt tarvittavat toimenpiteet KATAKRIn lähtötason vaatimusten täyttämiseksi, on markkinoilla etulyöntiasemassa. Turvallisuuden ei tarvitse olla vaikeasti mitattava ylimääräinen kustannuserä, vaan myyntivaltti markkinoinnissa ja kilpailutilanteessa.

Että turvallisuusjohtamista voitaisiin tehdä kustannustehokkaasti ja hallitusti on tunnettava riskit, niiden toteutumisen suhteellinen todennäköisyys, sekä syntyvät vahingot. Kun riskianalyysi on olemassa, tarjoaa KATAKRI suuntaviivat toimenpiteille riskeihin reagoimiseksi. 

  • Tuotekehitykseen liittyvä tieto 
  • Asiakkaiden luovuttama arkaluontoinen tieto ja yrityssalaisuudet 
  • Strateginen tieto markkinoihin liittyen 
  • viranomaisluokan vaatimukset täyttävän tiedon käsitteleminen 
Suurin osa yrityksistä käsittelee tietoa joka sopii jollekin näistä osa-alueista ja hallittua riskin ottamista ei tämän tiedon käsittelemiseen liittyen ole olemassakaan. Onneksi turvallisuusjohtamiseen liittyvien kysymysten kanssa ei tarvitse olla yksin. Käytettävissäsi on kumppani joka ymmärtää niin viranomaistason vaatimukset, kuin yksityisen elinkeinoelämänkin tarpeet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti